Opłaty

 

Liczba zajęć w tygodniu*

 

1 / tydz.

2 / tydz.

2 / tydz.

>2 / tydz.

 

Czasu jednego treningu

 

1 h

1 h

>1 h

-

 

Rata miesięczna za zajęcia**

 

70 zł

80 zł

90 zł

90 zł

 

 

 •    * Oprócz tego wszyscy nasi zawodnicy mają dodatkowy trening w sobotę w Centrum Sportu na stałe wpisany w grafik w godz. 10.00-12.00 (z wyłączeniem najmłodszych grup przedszkolnych).
  •  ** Składki obowiązują w miesiącach, w których odbywają się treningi. W miesiącach wakacyjnych jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach opłata nie obowiązuje. 
  •  
  • UWAGA!
  •    W przypadku uczęszczania na zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. rodzeństwa, opłata za drugie i każde kolejne dziecko ulega zmniejszeniu o 50% (w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w różnych grupach ulga przysługuje na niższą stawkę)
 •    Składka za zajęcia jest przypisana do grupy, brak uczestnictwa w zajęciach nie pomniejsza opłaty.

 

Oznaczenia grup

Rata miesięczna za zajęcia

N1, N3, N5

70 zł

N2, N4, P3, P4, P5, P6, P7

80 zł

P1, P2, P8, Z1, Masters

90 zł

 

Stawki za zajęcia w szkolach i przedszkolach  ustalane są indywidualnie.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JUDO

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

JUDO Mizuka Sp. z o.o. (non profit) zobowiązuje się do prowadzenia zajęć judo z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską oraz trenerską.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. prowadzone są zgodnie harmonogramem zajęć z uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego, dostępnym na stronie klubowej www.judomizuka.pl.

 2. W zajęciach judo mogą brać udział uczestnicy, którzy podpisali umowę o prowadzenie zajęć judo przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 3. JUDO Mizuka Sp. z o.o. prowadzi zajęcia judo dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na grupy:

Oznaczenia grup

Charakterystyka grup

N-1, 

przedszkolne dzieci, grupa najmłodsza

P-1, 

szkolne dzieci, grupa początkująca

S-1, 

szkolne dzieci, grupa świetlicowa

Z-1, 

szkolne dzieci, grupa zaawansowana

W-1, 

grupa wyczynowa (juniorzy, seniorzy)

M-1, 

grupa masters (dorośli)

 

 

 1. O kwalifikacji uczestnika do poszczególnych grup decydują trenerzy prowadzący dane grupy.

 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia i nie obliguje JUDO Mizuka Sp. z o.o. do ponownego ich przeprowadzenia.

 

§ 3. ODPŁATNOŚCI

 1. Zajęcia w JUDO Mizuka Sp. z o.o. są odpłatne.

Liczba zajęć w tygodniu*

 

1 / tydz.

2 / tydz.

2 / tydz.

>2 / tydz.

 

Czasu jednego treningu

 

1 h

1 h

>1 h

-

 

Rata miesięczna za zajęcia**

 

70 zł

80 zł

90 zł

90 zł

 

*  Oprócz tego wszyscy nasi zawodnicy mają dodatkowy trening w sobotę w Centrum Sportu na stałe wpisany w grafik w godz. 10.00-12.00 (z wyłączeniem najmłodszych grup przedszkolnych).

** Składki obowiązują w miesiącach, w których odbywają się treningi. W miesiącach wakacyjnych jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach opłata nie obowiązuje.

 

 1. Opłata za zajęcia, o których mowa w § 1 płatna jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 2. Opłata za zajęcia dokonywana jest na rachunek bankowy podany w umowie, z dopiskiem w tytule wpłat danych: Opłata za trening w miesiącu: MM.RRRR - Imię i nazwisko uczestnika.

 3. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy określony w § 3 ust. 3. Uchybienie terminowi płatności za poszczególne miesiące skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w dalszych treningach do chwili uregulowania zaległości.

 4. W przypadku uczęszczania na zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. rodzeństwa, opłaty za dzieci z grup młodszych ulega zmniejszeniu o 50%.

 5. Obniżenie wysokości płatności dotyczyć może tylko tych członków, którzy nie zalegają z opłatami.

 6. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekun/Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie, niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło oraz wszystkich innych należnych JUDO Mizuka Sp. z o.o. zaległych płatności wraz z wymagalnymi odsetkami w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy na rachunek bankowy określony w § 3 ust. 3.

 7. JUDO Mizuka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia za dwa pełne okresy płatności.

   

§ 4. ZOBOWIĄZANIA

Opiekun/Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Dokonywania terminowo opłat za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 2. Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w JUDO Mizuka Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału uczestnika w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących - trenerów.

 3. Posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas obowiązywania umowy.

 4. Pokrycia wszelkich szkód materialnych, które wynikły z winy uczestnika, jeśli takie zaistnieją.

 

§ 5. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i wiąże strony od dnia podpisania.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca.

 3. Wypowiedzenie umowy obywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. W przypadku zalegania z płatnościami za dwa okresy płatności, umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

   

 

§ 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo.

 2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego.

 3. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

 

§ 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA UCZESTNIKA

 

 1. Opiekun wyraża zgodę na uprawianie judo przez jego dziecko w barwach JUDO Mizuka Sp. z o.o. w każdej z następujących form i postaci: zajęcia treningowe i konsultacje na miejscu; wyjazdy, obozy i zgrupowania sportowe w kraju i zagranicą; zawody kontrolne oraz oficjalne zawody sportowe na terenie Polski i poza granicami naszego kraju.

 2. Opiekun oświadcza, że znany jest mu stan zdrowia jego dziecka i nie ma przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zajęciach sportowych judo organizowanych przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 3. Upoważniam JUDO Mizuka Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j.t. Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) do celów zawarcia umowy o prowadzenie zajęć przez JUDO Mizuka Sp. z o.o. oraz wszystkimi celami związanymi z reprezentowaniem JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), iż administratorem danych osobowych jest JUDO Mizuka Sp. z o.o. oraz oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania.

 5. Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną i filmową z działań JUDO Mizuka Sp. z o.o. , na których widnieje Opiekun/Uczestnik oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału przez JUDO Mizuka Sp. z o.o. 

 

Partnerzy

PARTNERZY:
 

2019 © Judo Mizuka

Judo Mizuka to szkółka Judo dla dzieci i dorosłych, zapraszamy na zajęcia w opolu i okolicy

Judo Mizuka Sp. z o.o.
ul. Kurpierza 5C
45-804 Opole
klub@judomizuka.pl
77 546 60 25
NIP: 754-310-54-51
        www.judomizuka.pl        

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Opola
www.opole.pl, www.sportoweopole.pl
1
03:00
   środa, 21 sierpnia 2019 roku